CONSILIUL DIRECTOR al Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, cu sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009, în temeiul dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (4) din Statut, precum și ale art. 19 din Regulamentul de organizare și funcționare al asociației,
 

CONVOACĂ
 

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR LSRS în data de 27.11.2023  între orele 18 și 19 (EET), în format on-line, la adresa web www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/, unde se vor accesa condica electronică de prezență și buletinul de vot electronic, iar în cazul în care la data şi orele sus-menționate nu sunt întrunite condiţiile de cvorum prevăzute de Statut, atunci Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 28.11.2023 , intre orele 18 și 19  (EET), în format on-line, la aceeasi adresa web www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/, unde se vor accesa condica electronică de prezență și buletinul de vot electronic, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Modificări, completări și adăugiri aduse Actului Constitutiv al LSRS.

I. Modificarea a actualei componente a Consiliului Director prin numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:

 

a)Președinte – Otilia Apostol

b)Secretar General – Andrada Balmez

c)Vicepreședinte Comunicare – Alexandra Runceanu

d)Vicepreședinte Relații Externe –  Janeta Stroe SAU Amalia Veronica

e)Vicepreședinte Resurse Umane – Diana Andreea Nan

f)Vicepreședinte Filiale – Eduard Bălănici

g)Trezorier – Ilinca Panait

Modificarea a actualei componențe a Comisiei de Cenzori, lista de candidați fiind următoarea:

a) Ana Bharucha

 b) Alexandra Maftei

 c) Tudor Ștefănescu 

d) Valentin Kiss

 e) Tiberiu Marian

 

 

În cazul în care există mai mult de un candidat pentru o singură poziție, cel care întrunește mai multe voturi va fi desemnat pentru funcția respectivă, cu respectarea prevederilor Statutului LSRS.

 

Lista cuprinzând numele şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa https://lsrs.ro/candidati-cd/consiliul-director-si-comisia-de-cenzori-lsrs-2023-2024/

 

Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Secretar General LSRS al doamnei Simona Fabiola Gîrneață.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Comunicare al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Comunicare LSRS al domnului Mihai Postelnicu.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Relații Externe al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Relații Externe LSRS al domnului George Daniel Dinu.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Resurse Umane al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Resurse Umane LSRS al doamnei Patricia Florea.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Filiale al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Filiale LSRS al doamnei Ștefania-Cristina Mihai.

Ca urmare a desemnării noului Trezorier al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Trezorier LSRS al doamnei Andrada Balmez.

Ca urmare a desemnării noilor membri al Comisiei de Cenzori, se va lua act de încetarea mandatelor de cenzori LSRS al doamnei Mara Merca și domnilor Daniel Prelipcean și Radu Condor.

 

II. Actualizarea Statutului LSRS și a Actului constitutiv al LSRS prin introducerea tuturor modificărilor și completărilor efectuate asupra acestora până în prezent.

 

III. Împuternicirea Președintelui desemnat potrivit punctului II de mai sus în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală LSRS conform ordinii de zi propuse mai sus.

*****************************************************************************************************************

Cât priveşte desfăşurarea adunării convocate prin prezenta, Consiliul Director reaminteşte membrilor că, potrivit Statutului LSRS şi normelor legale în vigoare:

– Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale LSRS toţi membrii cu drepturi depline și cei absolvenți înregistraţi în evidenţele asociației.

– Membrii prezenți la Adunarea Generală semnează „condica” electronică a Adunării Generale prin răspuns ”Da” la prima întrebare referitoare la prezență, indicând numele, prenumele și optând pentru categoria corespunzătoare de membru (calitatea de membru asociat/absolvent/cu drepturi depline) din formularul de condică electronică de prezență care va putea fi regăsit la www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/, respectiv în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 28.11.2023, procedura va fi aceeași.

– Conform Statutului, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezenţa, sau după caz accesarea platformei on-line în condițiile prevăzute de convocator a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Hotărârile Adunării Generale, la prima convocare, se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Dacă nu sunt întrunite condițiile de cvorum la prima convocare din data de 27.11.2023, în urma centralizării semnatarilor în condica electronică de prezență – jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației, adunarea se va reconvoca pentru data de 28.11.2023 în vederea dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi prezentată în convocator.

– Adunarea care se va întruni la a doua convocare, in data de 28.11.2023, va putea să hotărască asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrilor cu drept de vot ai asociației, prezenți, sau care au accesat platforma on-line în condițiile prevăzute de convocator.

– Pentru adoptarea modificărilor asupra Statutului, Actului Constitutiv şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare este necesar votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației la prima convocare, in data de 28.11.2023, respectiv prin votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenți (conform condicii electronice de prezență), sau care au accesat platforma on-line, în condițiile prevăzute în prezentul convocator, la a doua convocare din data de 28.11.2023. Pentru validitatea deliberărilor propuse prin acest convocator, cvorumul necesar a fi întrunit este de două treimi din numărul membrilor semnatari ai condicii electronice.

– Procedura de votare, condica electronică de prezență, precum și formularul de vot vor fi disponibile la adresa: www.lsrs.ro/voteaza si la https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/ .

– Prezenta convocare va fi adusă la cunoștința membrilor LSRS prin: email către adresele personale ale membrilor LSRS, așa cum sunt înscrise în Catalogul Membrilor LSRS; precum și prin postare pe site-ul https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/, dar și la adresa www.lsrs.ro/voteaza care poate fi accesată din contul de membru de pe platforma LSRS.

Consiliul Director al Asociației Liga Studenților Români din Străinătate

 

Statut Actual

Candidați CD