LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

Incheiere din 14.01.2009

Dosar 178/300/2009, Judecatoria Sector 2

Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1,

Bucuresti

Nr. 1/28.11.2023

 

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR LIGII STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

În baza convocãrii emise de Consiliul Director, comunicată membrilor LSRS prin e-mail, precum și prin postarea pe site-ul https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/ și https://lsrs.ro/voteaza/, s-a întrunit a doua convocare Adunarea Generală Extraordinară a Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, asociație cu personalitate juridică română cu sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009 în data 28/11/2023, în format on-line, pe adresa paginii web https://lsrs.ro/voteaza/.

La data şi locul stabilite pentru ţinerea adunării generale reconvocate au fost prezenţi 21 de membri cu drept de vot, potrivit condicii electronice listate, care și-au exprimat votul. 

La această a doua convocare, cvorumul de două treimi din numărul membrilor care au accesat platforma on-line prevăzut de actele constitutive este îndeplinit.

Se constată îndeplinirea condiţiilor legale şi statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a membrilor LSRS.

 

 1. Modificări, completări și adăugiri aduse Actului Constitutiv al LSRS.
 2. Modificarea a actualei componente a Consiliului Director prin numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:

 a)Președinte – Otilia Apostol

b)Secretar General – Andrada Balmez

c)Vicepreședinte Comunicare – Alexandra Runceanu

d)Vicepreședinte Relații Externe –  Janeta Stroe SAU Amalia Veronica

e)Vicepreședinte Resurse Umane – Diana Andreea Nan

f)Vicepreședinte Filiale – Eduard Bălănici

g)Trezorier – Ilinca Panait 

 

Modificarea a actualei componențe a Comisiei de Cenzori, lista de candidați fiind următoarea:

 1. a) Ana Bharucha
 2. b) Alexandra Maftei
 3. c) Tudor Ștefănescu 
 4. d) Valentin Kiss
 5. e) Tiberiu Marian

 

În cazul în care există mai mult de un candidat pentru o singură poziție, cel care întrunește mai multe voturi va fi desemnat pentru funcția respectivă, cu respectarea prevederilor Statutului LSRS.

Lista cuprinzând numele şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa https://lsrs.ro/candidati-cd/consiliul-director-si-comisia-de-cenzori-lsrs-2023-2024/

Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Secretar General LSRS al doamnei Simona Fabiola Gîrneață.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Comunicare al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Comunicare LSRS al domnului Mihai Postelnicu.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Relații Externe al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Relații Externe LSRS al domnului George Daniel Dinu.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Resurse Umane al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Resurse Umane LSRS al doamnei Patricia Florea.

Ca urmare a desemnării noului Vicepreședinte Filiale al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Filiale LSRS al doamnei Ștefania-Cristina Mihai.

Ca urmare a desemnării noului Trezorier al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Trezorier LSRS al doamnei Andrada Balmez.

Ca urmare a desemnării noilor membri al Comisiei de Cenzori, se va lua act de încetarea mandatelor de cenzori LSRS al doamnei Mara Merca și domnilor Daniel Prelipcean și Radu Condor. 

 1. Actualizarea Statutului LSRS și a Actului constitutiv al LSRS prin introducerea tuturor modificărilor și completărilor efectuate asupra acestora până în prezent.

III. Împuternicirea Președintelui desemnat potrivit punctului II de mai sus în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală LSRS conform ordinii de zi propuse mai sus.

*****************************************************************************************************************

Cât priveşte desfăşurarea adunării convocate prin prezenta, Consiliul Director reaminteşte membrilor că, potrivit Statutului LSRS şi normelor legale în vigoare:

– Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale LSRS toţi membrii cu drepturi depline și cei absolvenți înregistraţi în evidenţele asociației.

– Membrii prezenți la Adunarea Generală semnează „condica” electronică a Adunării Generale prin răspuns ”Da” la prima întrebare referitoare la prezență, indicând numele, prenumele și optând pentru categoria corespunzătoare de membru (calitatea de membru asociat/absolvent/cu drepturi depline) din formularul de condică electronică de prezență care va putea fi regăsit la www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/, respectiv în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 28.11.2023, procedura va fi aceeași.

– Conform Statutului, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezenţa, sau după caz accesarea platformei on-line în condițiile prevăzute de convocator a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Hotărârile Adunării Generale, la prima convocare, se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Dacă nu sunt întrunite condițiile de cvorum la prima convocare din data de 27.11.2023, în urma centralizării semnatarilor în condica electronică de prezență – jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației, adunarea se va reconvoca pentru data de 28.11.2023 în vederea dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi prezentată în convocator.

– Adunarea care se va întruni la a doua convocare, in data de 28.11.2023, va putea să hotărască asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrilor cu drept de vot ai asociației, prezenți, sau care au accesat platforma on-line în condițiile prevăzute de convocator.

– Pentru adoptarea modificărilor asupra Statutului, Actului Constitutiv şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare este necesar votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației la prima convocare, in data de 28.11.2023, respectiv prin votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenți (conform condicii electronice de prezență), sau care au accesat platforma on-line, în condițiile prevăzute în prezentul convocator, la a doua convocare din data de 28.11.2023. Pentru validitatea deliberărilor propuse prin acest convocator, cvorumul necesar a fi întrunit este de două treimi din numărul membrilor semnatari ai condicii electronice.

– Procedura de votare, condica electronică de prezență, precum și formularul de vot vor fi disponibile la adresa: www.lsrs.ro/voteaza si la https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/ .

– Prezenta convocare va fi adusă la cunoștința membrilor LSRS prin: email către adresele personale ale membrilor LSRS, așa cum sunt înscrise în Catalogul Membrilor LSRS; precum și prin postare pe site-ul https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2023/, dar și la adresa www.lsrs.ro/voteazacare poate fi accesată din contul de membru de pe platforma LSRS.

*****************************************************************************************************************

S-a procedat la votarea propunerilor existente pe ordinea de zi.

Modalitatea de vot cu privire la propunerile aflate pe ordinea de zi s-a realizat în format online, prin completarea condicii electronice de la adresa https://lsrs.ro/voteaza/  și transmiterea voturilor prin accesarea buletinului electronic configurat listat și accesibil la https://lsrs.ro/voteaza/ parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru propunerea de la pct. I (litera a) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Președinte, a votat un număr de 21 de membri din care:

Pentru propunerea de la pct. I (litera b) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Secretar General, a votat un număr de 21 de membri din care:

Pentru propunerea de la pct. I (litera c) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Comunicare, a votat un număr de 21 de membri din care:

Pentru propunerea de la pct. I (litera d) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Relații Externe, a votat un număr de 21 de membri din care:

Pentru propunerea de la pct. I (litera e) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Resurse Umane, a votat un număr de 21 de membri din care:

Pentru propunerea de la pct. I (litera f) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Filiale, a votat un număr de 21 de membri din care:

Pentru propunerea de la pct. I (litera g) de pe ordinea de zi pentru pozitia de Trezorier, a votat un număr de 21 de membri din care:

Pentru propunerea de la punct I de pe ordinea de zi pentru poziția de Cenzor, a votat un număr de 21 de membri, cu opțiunea de a alege 1, 2 sau 3 candidați, din care:

În urma voturilor exprimate, Adunarea Generală a Membrilor LSRS hotărăște:

 1. Se aprobă numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:
 1. a) Președinte – Otilia Apostol
 2. b) Secretar General – Andrada Balmez
 3. c) Vicepreședinte Comunicare – Alexandra Runceanu
 4. d) Vicepreședinte Relații Externe – Janeta Stroe
 5. e) Vicepreședinte Resurse Umane – Diana Andreea Nan
 6. f) Vicepreședinte Filiale – Eduard Bălănici
 7. g) Trezorier – Ilinca Panait

Se aprobă membrii Comisiei de Cenzori, lista de candidați fiind următoarea:

 1. Alexandra Maftei
 2. Tudor Ștefănescu
 3. Valentin Kiss

 

Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa https://lsrs.ro/candidati-cd/consiliul-director-si-comisia-de-cenzori-lsrs-2023-2024/.

Ca urmare a desemnării doamnei Otilia Apostol în calitate de Președinte al LSRS, se înnoiește mandatului de președinte LSRS al doamnei Otilia Apostol.

Ca urmare a desemnării doamnei Andrada Balmez în calitate de Secretar General, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al doamnei Simona-Fabiola Gîrneață.

Ca urmare a desemnării doamnei Alexandra Runceanu în calitate de Vicepreședinte Comunicare al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Comunicare LSRS al domnului Mihai Postelnicu.

Ca urmare a desemnării doamnei Janeta Stroe în calitate de Vicepreședinte Relații Externe al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Relații Externe LSRS al domnului George Daniel Dinu.

Ca urmare a desemnării doamnei Diana-Andreea Nan în calitate de Vicepreședinte Resurse Umane al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Resurse Umane LSRS al doamnei Patricia Florea.

Ca urmare a desemnării domnului Eduard Bălănici în calitate de Vicepreședinte Filiale al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Vicepreședinte Filiale LSRS al doamnei Ștefania-Cristina Mihai.

Ca urmare a desemnării doamnei Ilinca Panait Trezorier al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de Trezorier LSRS al doamnei Andrada Balmez.

Ca urmare a desemnării noilor membri ai Comisiei de Cenzori: doamna Alexandra Maftei, domnul Tudor Ștefănescu și domnul Valentin Kiss, se va lua act de încetarea mandatelor de cenzori LSRS al doamnei Mara Merca și domnilor Daniel Prelipcean și Radu Condor. 

 1. Se actualizează Statutul și Actul Constitutiv al LSRS prin introducerea tuturor modificărilor și completărilor votate și aprobate prin prezenta Hotărâre.

III. Se împuternicește Președintele desemnat potrivit punctului II de mai sus în vederea semnării documentelor societare care au fost aprobate de Adunarea Generală LSRS în cadrul sesiunii din 28.11.2023, conform ordinii de zi propuse mai sus.

 

Adunarea Generală se consideră închisă.

Președintele Ligii Studenților Români din Străinătate

Otilia Apostol