HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR LIGII STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

 1. Acasă
 2. Știri
 3. HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR LIGII STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR LIGII STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

 


În baza convocãrii emisă de Consiliul Director, comunicată membrilor LSRS prin e-mail, precum și prin postarea pe site-ul www.lsrs.ro/voteaza, s-a întrunit la a doua convocare Adunarea Generală Extraordinară a Asociației LIGA STUDENȚILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE, denumită în continuare LSRS, asociație cu personalitate juridică română sediul in Str. Siriului nr. 37, bl. 19D, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor conform încheierii din data de 14.01.2009, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 178/300/2009 astăzi, 06/12/2021, în format on-line, pe adresa paginii web www.lsrs.ro/voteaza.


La data şi locul stabilite pentru ţinerea adunării generale reconvocate au fost prezenţi 109 de membri cu drept de vot, potrivit condicii electronice listate, care și-au exprimat votul, dintre care 11 buletine de vot au fost invalidate prin răspunsul ”Nu” la prima întrebare referitoare la prezență SAU votarea în afara timpului alocat Adunării Generale SAU dublură de votare. La această a doua convocare, cvorumul de două treimi din numărul membrilor care au accesat platforma on-line prevăzut de actele constitutive este îndeplinit.

Se constată îndeplinirea condiţiilor legale şi statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a membrilor LSRS.

 1.  Modificări, completări și adăugiri aduse Actului Constitutiv al LSRS.

Modificarea a actualei componente a Consiliului Director prin numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:

a)Președinte – Decebal Mihai Mohîrță SAU Raluca Georgiana Chilian

b)Secretar General – Ioan Gabriel Crețu SAU Otilia Apostol

c)Vicepreședinte Comunicare – Mihai Andrei Marica

d)Vicepreședinte Relații Externe – Sebastian Șerban 

e)Vicepreședinte Resurse Umane – Ruxandra Daniela Trîmbițaș SAU Horațiu Alexandru-Teodor Simion

f)Vicepreședinte Filiale – Daniel Prelipcean

g)Trezorier – Tobias Francesco Hugle

Modificarea a actualei componențe a Comisiei de Cenzori, lista de candidați fiind următoarea:

 1. a) Fabiola Simona Gîrneață
 2. b) Mihai Jeroaea
 3. c) Radu Condor
 4. d) Robert Stredie
 5. e) Adrian Toma
 6. f) Mara Merca

În cazul în care există mai mult de un candidat pentru o singură poziție, cel care întrunește mai multe voturi va fi desemnat pentru funcția respectivă, cu respectarea prevederilor Statutului LSRS.

Lista cuprinzând numele şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa https://lsrs.ro/candidati-cd/.

Ca urmare a desemnării noului Președinte al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de președinte LSRS al domnului Robert Stredie.

Ca urmare a desemnării noului Secretar General al LSRS, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al doamnei Irina Preoțescu.

 1. Actualizarea Statutului LSRS și a Actului constitutiv al LSRS prin introducerea tuturor modificărilor și completărilor efectuate asupra acestora până în prezent.     

III. Împuternicirea Președintelui desemnat potrivit punctului II de mai sus în vederea semnării documentelor societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală LSRS conform ordinii de zi propuse mai sus.

 

*****************************************************************************************************************

 

Cât priveşte desfăşurarea adunării convocate prin prezenta, Consiliul Director reaminteşte membrilor că, potrivit Statutului LSRS şi normelor legale în vigoare:

– Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale LSRS toţi membrii cu drepturi depline și cei absolvenți înregistraţi în evidenţele asociației.

 – Membrii prezenți la Adunarea Generală semnează „condica” electronică a Adunării Generale prin cu răspuns ”Da” la prima întrebare referitoare la prezență, indicând numele, prenumele și optând pentru categoria corespunzătoare de membru (calitatea de membru asociat/absolvent/cu drepturi depline) din formularul de condică electronică de prezență care va putea fi regăsit la www.lsrs.ro/voteaza și https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2021/, respectiv în cazul reconvocării Adunării Generale pentru data de 06.12.2021, procedura va fi aceeași.

 – Conform Statutului, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezenţa, sau după caz accesarea platformei on-line în condițiile prevăzute de convocator a cel puțin jumătate din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Hotărârile Adunării Generale, la prima convocare, se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației. Dacă nu sunt întrunite condițiile de cvorum la prima convocare din data de 05.12.2021, în urma centralizării semnatarilor în condica electronică de prezență – jumătate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației, adunarea se va reconvoca pentru data de 06.12.2021 în vederea dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi prezentată în convocator. 

– Adunarea care se va întruni la a doua convocare, in data de 06.12.2021, va putea să hotărască asupra punctelor de pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrilor cu drept de vot ai asociației, prezenți, sau care au accesat platforma on-line în condițiile prevăzute de convocator.

 – Pentru adoptarea modificărilor asupra Statutului, Actului Constitutiv şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare este necesar votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai asociației la prima convocare, in data de 05.12.2021, respectiv prin votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot prezenți (conform condicii electronice de prezență), sau care au accesat platforma on-line, în condițiile prevăzute în prezentul convocator, la a doua convocare din data de 06.12.2021. Pentru validitatea deliberărilor propuse prin acest convocator, cvorumul necesar a fi întrunit este de două treimi din numărul membrilor semnatari ai condicii electronice.

 – Procedura de votare, condica electronică de prezență, precum și formularul de vot vor fi disponibile la adresa: www.lsrs.ro/voteaza si la https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2021/ .

– Prezenta convocare va fi adusă la cunoștința membrilor LSRS prin: email către adresele personale ale membrilor LSRS, așa cum sunt înscrise în Catalogul Membrilor LSRS; precum și prin postare pe site-ul organizației https://lsrs.ro/adunare-generala-lsrs-2021/, dar și la adresa www.lsrs.ro/voteazacare poate fi accesată din contul de membru de pe platforma LSRS.

S-a procedat la votarea propunerilor existente pe ordinea de zi.

Modalitatea de vot cu privire la propunerile aflate pe ordinea de zi s-a realizat în format online, prin completarea condicii electronice de la adresa www.lsrs.ro/voteaza și transmiterea voturilor prin accesarea buletinului electronic configurat listat și accesibil la www.lsrs.ro/voteaza parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pentru propunerea de la pct. I (litera a) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Președinte, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 53 voturi pentru Raluca Georgiana Chilian
 • 40 voturi pentru Decebal Mohîrță
 • 5 abtineri.

Pentru propunerea de la pct. I (litera b) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Secretar General, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 66 voturi pentru Otilia Apostol
 • 28 voturi pentru Ioan Gabriel Crețu
 • 4 abtineri.

Pentru propunerea de la pct. I (litera c) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Comunicare, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 60 voturi pentru Mihai Andrei Marica
 • 38 abtineri.

Pentru propunerea de la pct. I (litera d) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Relații Externe, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 60 voturi pentru Sebastian Șerban
 • 38  abtineri.

Pentru propunerea de la pct. I (litera e) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Resurse Umane, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 53 voturi pentru Ruxandra Trîmbițaș
 • 37 voturi pentru Horațiu Alexandru- Teodor Simion 
 • 8 abtineri.

Pentru propunerea de la pct. I (litera f) de pe ordinea de zi – alegerea pentru poziția de Vicepreședinte Filiale, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 65 voturi pentru Daniel Prelipcean
 • 33 abtineri.

Pentru propunerea de la pct. I (litera g) de pe ordinea de zi pentru pozitia de Trezorier, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 55 voturi Tobias Francesco Hugle
 • 43 abtineri.

Pentru propunerea de la punct I de pe ordinea de zi pentru poziția de Cenzor, a votat un număr de 98 de membri din care:

 • 70 voturi pentru Fabiola Simona Gîrneață
 • 55 voturi pentru Mara Merca
 • 40 voturi pentru Radu Condor
 • 32 voturi pentru Robert Stredie
 • 28  voturi pentru Adrian Toma
 • 20 voturi pentru Mihai Jeroaea
 • 9 abțineri

În urma voturilor exprimate, Adunarea Generală a Membrilor LSRS hotărăște:

 1. Se aprobă numirea Președintelui LSRS și a membrilor Consiliului Director al Asociației, lista de candidați fiind următoarea:
 2. a) Președinte – Raluca Georgiana Chilian
 3. b)  Secretar General – Otilia Apostol
 4. c)  Vicepreședinte Comunicare – Mihai Andrei Marica
 5. d)  Vicepreședinte Relații Externe – Sebastian Șerban
 6. e)  Vicepreședinte Resurse Umane – Ruxandra Daniela Trîmbițaș
 7. f)  Vicepreședinte Filiale –  Daniel Prelipcean
 8. g)  Trezorier – Tobias Francesco Hugle.

Se aprobă membrii Comisiei de Cenzori, lista de candidați fiind următoarea:

 1. a) Simona Fabiola Gîrneață
 2. b) Mara Merca
 3. c) Radu Condor

Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor nominalizate se regăsește pe site-ul web al LSRS la adresa https://lsrs.ro/candidati-cd .

Ca urmare a desemnării doamnei Raluca Georgiana Chilian în calitate de  Președinte al LSRS, se ia act de încetarea mandatului de președinte LSRS al domnului Robert Stredie.

Ca urmare a desemnării doamnei Otilia Apostol în calitate de Secretar General, se va lua act de încetarea mandatului de secretar general al LSRS al doamnei Irina Preoțescu.

 1. Se actualizează Statutul și Actul Constitutiv al LSRS prin introducerea tuturor modificărilor și completărilor votate și aprobate prin prezenta Hotărâre.     

 

III. Se împuternicește Președintele desemnat potrivit punctului II de mai sus în vederea semnării documentelor societare care au fost aprobate de Adunarea Generală LSRS în cadrul sesiunii din 06.12.2021, conform ordinii de zi propuse mai sus.

Adunarea Generală se considera închisă.

Președintele Ligii Studenților Români din Străinătate

Robert Stredie

Meniu